تماس با ما

پایگاه خبری تریبون زنجان به شماره ثبت ۹۱۷۸۱ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدیر مسئول: امید کمالی

نشانی: زنجان، اراضی پایین کوه، میدان شورا، جهاد دانشگاهی، مرکز صنایع خلاق فرهنگی، واحد ۳

تلفن: ۳۳۷۶۴۲۳۰- ۰۲۴